GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Zmena druhu pozemku

Kataster nehnuteľností eviduje nasledovné druhy pozemkov :

Poľnohospodárska pôda : orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast.

Nepoľnohospodárska pôda : lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha, a ostatná plocha.

Zmenu druhu pozemku rieši zákon č. 220/2004 Z.z., §9 až §11(zmeny druhov pozemkov a §17(odňatie poľnohospodárkej pôdy) v súčinnosti s pozemkovými odbormi okresných úradov. Na základe žiadosti vlastníka pozemku vydá pozemkový odbor záväzné stanovisko v nasledovných prípadoch:

1.pri zmene jedného druhu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh poľnohospodárskeho pozemku (§9, ods. 3a).
2.pri zmene nepoľnohospodátskeho druhu pozemku na poľnohopodársky druh pozemku (§9, ods.3b) (okrem lesného pozemku) pri odňatí poľnohopodárskej pôdy v hraniciach zastavaného územia obce (zmena druhu pozemku poľnohospodárkej pôdy na nepoľnohopodárske účely).
3.pri zmene poľnohospodárkej pôdy na nepoľnohopodárdke účely, ak ide o nehnuteľnosť so zastavanou plochou do 25m2, záhradný domček do 25m2 (v záhradkárskom území podľa územného plánu obce), viničný domček do 25 m2. (§17, ods. 2c) Zjednodušene povedané, záväzné stanovisko vydá pozemkový úrad pri zmene druhu pozemku v intraviláne.