GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Služby

Ak chcete získať viac informácií o našich službách alebo sa dozvedieť, ako môžeme pomôcť vám alebo vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

1. Geometrické plány
 • na oddelenie pozemku
 • na rozdelenie pozemku, zmenu hranice pozemku
 • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • na zriadenie vecného bremena (na vyznačenie práva prechodu alebo na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí)
 • na majetkoprávne usporiadanie pozemku
  (prevod pozemku z registra E do registra C katastra
  nehnuteľností)
2. Vytýčenie hraníc pozemku
 • Vytýčenie lomových bodov vlastníckej hranice, vypracovanie
  vytyčovacieho náčrtu spolu s protokolom o vytýčení hranice pozemku.
3. Vytýčenie stavebných objektov, inžinierskych sietí
 • Komplexné vytyčovacie práce pre vytýčenie stavieb pred začatím i v
  priebehu stavebných prác.
4. Zameranie polohopisu a výškopisu
 • Vypracovanie polohopisu a výškopisu so zobrazenými vrstevnicami
  ako podklad pre projektanta vo výstupnom formáte .DWG (Autocad).
5. Zameranie adresného bodu
 • na vydanie súpisného čísla ku novostavbe.
6. Porealizačné zameranie
 • Zameranie skutočného vyhotovenia stavby, objektov, uloženia inžinierkych sietí.
7. Výpočet kubatúr
 • Zameranie, dokumentácia a výpočet objemu.