GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

  • Domov
  • Zápis geometrického plánu

Zápis geometrického plánu

Ak uvažujete o predaji časti svojho poźemku, potrebujete geometrický plán na oddelenie parcely. Tento priložíte ku kúpnopredajnej zmluve. Ale existuje aj druhá možnosť. Nechať si geometrický plán najskôr zapísať na katastri. K tejto žiadosti nie sú potrebné žiadne kolky, keďže je to z hľadiska katastra záznamová listina. Podpisy na žiadosti netreba overovať. Ak ste viacerí spoluvlastníci, je potrebný podpis všetkých.

Žiadosť o zápis geometrického plánu môže vyzeráť aj takto :

Vaše meno, adresa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Okresný úrad v Nitre
katastrálny odbor

Štefánikova 69

949 01 Nitra

Vec: Žiadosť o zápis geometrického plánu, kat.územie …

Dolupodpísaný vlastník parc.č. … v kat.území … , vedenej na liste vlastníctva č. … týmto žiadam o zápis geometrického plánu č. … (meno vyhotoviteľa) do katastra nehnuteľností. K žiadosti prikladám original geometrického plánu.

Podpis bez overenia

…………………………………………………………

Meno vlastníka pozemku