GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

  • Domov
  • Vecné bremeno na liste vlastníctva

Vecné bremeno na liste vlastníctva

Súčasťou zmluvy o vecnom bremene je geometrický plán na vyznačenie vecného bremena. V ňom sa graficky vymedzí rozsah vecného bremena k časti pozemku (právo prechodu peši, autom, právo uloženia inžinierskej siete a pod.) Ak sa vecným bremenom práva prechodu zaťažuje celá parcela, geometrický plán nie je potrebný.