GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Stavba v extraviláne

Ak chcete stavať v extraviláne, potrebujete od pozemkového úradu získať rozhodnutie o odňatí poľnohospodárkej pôdy. Pri bungalovoch je 250 m2 pôdy oslobodených od odvodu. Pri viacpodlažných stavbách je to 150 m2. Na odňatie pôdy v extraviláne je potrebné vypracovať geometrický plán.

K žiadosti sa prikladá :

  • projektová dokumentácia stavby
  • bilancia skrývky humusu s návrhom na jej využitie (spracováva odborník na pôdoznalectvo)
  • základné identifikačné údaje o pozemku
  • geometrický plán na vyňatie poľnohospdárskej pôdy
  • vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy
  • potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke
  • právoplatné územné rozhodnutie (alebo potvrdenie o zlúčení územného a stavebného konania)