GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Prístavba rodinného domu

Ak ste realizovali prístavbu k rodinnému domu, ktorý už je zapísaný na liste vlatníctva, je treba rozlišovať, keď pristavená časť má výmeru väčšiu alebo menšiu ako 25m2. Ak je výmera prístavby menšia ako 25m2, postačí k zápisu na katastri geometrický plán, ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie stavebného úradu k drobnej stavbe. Ak je výmera prístavby väčšia ako 25m2, rieši sa to cez stavebné povolenie. To je potrebné aj v prípade prístavby menšej ako 25m2, ak bol vykonaný zásah do elektroinštalácie.