GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Kupujete dom ?

Pôdorys domu na katastrálnej mape by mal zodpovedať skutočnosti. Ak tomu tak nie je, je potrebné vyhotoviť geometrický plán a legalizovať zmenu stavby. Taktiež je potrebné mať všetky “hodnotné” stavby na pozemku zapísané na liste vlastníctva. Tento úkon musí urobiť ešte pôvodný vlastník. Vy ako nový vlastník nehnuteľnosti stavby už nezlegalizujete, nakoľko neviete doložiť vlastníctvo k nim a ani priložiť stavebné doklady. Častokrát pri dodatočnej legalizácii stavieb je potrebné vyvolať nové dedičské konanie u pôvodného vlastníka nehnuteľnosti. Je to veľmi zdĺhavý proces a vyžaduje súčinnosť pôvodného vlastníka. Preto je potrebné túto skutočnosť mať ošetrenú.