GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Čo je to register E ?

Register “E” laicky povedané, nahradil v podstate pozemnoknižné vložky. Je výsledkom ROEP-u (register obnovenej evidencie pôdy). Hranice parciel registra E sú spravidla vonku nezreteľné, ich zobrazenie eviduje kataster na mapách určeného operátu. Na parcele registra E nie je možné evidovať stavbu. Nezriedka majú tieto E parcely chybnú výmeru. Treba na to myslieť najmä pri ich kúpe. Parcela registra E sa do registra C dostane prostredníctvom geometrického plánu. Odporúčam. Vtedy aj geodet overí jej výmeru.